ای کسانی که کتاب می‌خوانید!

برحذر باشید از کتابی که بخوانید و معرفی نکنید! :)